NT Youth Club หนุนชุมชนเทศบาลเมืองตาก ใช้ไอทีเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า จังหวัดตากมีจุดแข็งในด้านพื้นที่ชายแดน ที่เป็นฐานการค้าชายแดน ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจ เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุนและการพัฒนาภูมิภาคของประเทศไทย ผ่านช่องการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ณ บริเวณด่านพรมแดนถาวร แม่สอด ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จังหวัดตากให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่นๆ สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยวางเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าทางเกษตรและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ธุรกิจ บริการ และการค้าการลงทุนในพื้นที่” ซึ่งโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club

Read more