กรุงไทยพานิชประกันภัย เดินหน้ามอบห้องสมุดมีชีวิต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) เดินหน้าโครงการ “เคพีไอ ก้าวที่พร้อม…เพื่ออนาคตเด็กไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โครงการ CSR ภายใต้นโยบายด้านความยั่งยืน “เคพีไอ ก้าวอย่างมุ่งมั่นเพื่อวันข้างหน้าที่ยั่งยืน” (Step For Tomorrow Sustainability) เพราะเด็กๆ คืออนาคตของชาติ เคพีไอ จึงมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ทั้งจากหนังสือที่มีคุณภาพรวมถึงการค้นหาข้อมูลในโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นประตูไร้พรมแดนสู่การเรียนรู้

ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า เคพีไอ ได้ริเริ่มแนวคิดที่จะปรับปรุงห้องสมุดในพื้นที่โรงเรียนต่างจังหวัดให้ดี มีคุณภาพ ด้วยการมีหนังสือและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย ซึ่งได้ทำอย่างต่อเนื่องมาถึง 9 ปี รวมแล้วทั้งหมด 10 โรงเรียน อยากส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง “ห้องสมุดมีชีวิต” จึงเป็นมากกว่าห้องสมุดที่มีแต่หนังสือเก่าๆ ได้เติมหนังสือใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและจัดให้มีพื้นที่สืบค้นข้อมูลด้วยชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีห้องแห่งการเรียนรู้แบบมัลติมีเดีย รวมถึงจัดแต่งบรรยากาศภายในห้องสมุดให้สะอาดสวยงามด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัย ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนสนใจที่จะหันมาค้นคว้าและเข้าห้องสมุดมากขึ้น สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ชนบทเหล่านี้ ได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วว่า ห้องสมุดยังถือเป็นศูนย์กลางและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญอยู่มาก เคพีไอ จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินโครงการนี้ไปอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี และจะพัฒนาให้ห้องสมุดโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้เป็นห้องสมุดที่ดีมีคุณภาพ ที่น้องๆ สามารถเข้าถึงได้และมีความทันสมัยก้าวทันโลกในยุคปัจจุบัน

ในปี 2565 นี้ เคพีไอ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุง “ห้องสมุดมีชีวิต” เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนแม่วินสามัคคี อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานปฐมศึกษา ที่มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนกว่า 540 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนกลุ่มชนเผ่า โดย เคพีไอ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในกลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ 500 – 1,000 คนขึ้นไป เพื่อจะทำให้ห้องสุมด เกิดประโยชน์แก่นักเรียนกลุ่มใหญ่มากที่สุด

ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นางสาวสุชาวดี แสงอนงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้นำทีมพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน โดยสนับสนุนทุนในการปรับปรุงห้องสมุดทั้งสิ้นจำนวน 500,000 บาท พร้อมกันนี้ยังได้มอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 60 ชุด อุปกรณ์กีฬาและกระเป๋านักเรียนอีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 96 ทุน ทุนละ 3,000 บาท มูลค่ารวม 288,000 บาท

โครงการ “เคพีไอ ก้าวที่พร้อม เพื่ออนาคตเด็กไทย” จึงมิได้เป็นเพียงโครงการที่มอบแต่เงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นโครงการที่ “เคพีไอ” มีความตั้งใจที่จะลงมือทำอย่างจริงจังและทุ่มเท เพื่อที่จะออกแบบให้ห้องสมุดนั้นเป็นไปตามแนวคิดที่ได้วางไว้ ทั้งบรรยากาศดี หนังสือดีพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ดี โดยได้รวมพลังพนักงานจิตอาสาในพื้นที่ต่างๆ มาช่วยกันลงทั้งความคิด แรงกายและแรงใจในการก่อสร้างเพื่อให้ห้องสมุดเกิดความสำเร็จร่วมกัน

เคพีไอ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยให้มีพื้นฐานการศึกษาที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่สังคมไทยต่อไป

กรุงไทยพานิชประกันภัย เดินหน้ามอบห้องสมุดมีชีวิต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
กรุงไทยพานิชประกันภัย เดินหน้ามอบห้องสมุดมีชีวิต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *