ไลอ้อน รับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี”จากวุฒิสภา

นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ไลอ้อน ได้รับ โล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้เกียรติมอบโล่เกียรติยศ ซึ่งรางวัลดังกล่าว จากคณะอนุกรรมมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ประจักษ์ในสังคมเป็นองค์กรคนดี และให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งเป็นต้นแบบองค์กรคนดีสามารถพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรและบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ขึ้นภายในองค์กร และสามารถขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้  ผ่านการถ่ายทอดกระบวนการสร้างคนดีขององค์กร เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กรต่อสาธารณชนให้สามารถนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านคุณธรรมจริยธรรม ทั้งภาครัฐเอกชน และภาคประชาชนต่อไปในอนาคต 

  การได้รับโล่เกียรติยศนี้ เป็นความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคนในองค์กรที่รวมพลังกันขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินธุรกิจคู่คุณธรรม ด้วยคำมั่นสัญญาที่จะ “นำความดีสู่สังคม สร้างสุขภาวะที่ดีสู่ผู้บริโภค” ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ จนนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง คำนึงถึงการเกิดประโยชน์สุขต่อพนักงาน ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *