หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม เว็ลธ์ จับมือพันธมิตรต่อยอดการลงทุน หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม เว็ลธ์ จำกัด (Quantum Wealth) และ บริษัท สยาม วาลิดัส แคปปิตอล จำกัด บริษัทในเครือ Validus Group และ SCG Group  ร่วมลงนามเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงให้แก่นักลงทุน

จากสัญญาที่ลงนามกันระหว่างสองบริษัท ทางคุณลิส เชี่ย, CEO ของ Quantum Wealth กล่าวว่า “หุ้นกู้ crowd funding ถือเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่น่าสนใจ เป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ได้รับในรูปของดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อระยะสั้นแก่sme ที่มีคุณภาพได้โดยตรง โดยผ่าน platform ที่ได้รับการรับรองจาก กลต. ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากลูกค้าในปัจจุบัน”

คุณวรีมน นิยมไทย, CEO ของ บริษัท สยาม วาลิดัส แคปปิตอล จำกัด กล่าวว่า “บริษัท สยาม วาลิดัส แคปปิตอล จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง SCG Distribution และ ValidusGroup  โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง สำหรับอำนวยความสะดวกและช่องทางการระดมทุนในรูปแบบหุ้นกู้เพื่อธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย และช่องทางการลงทุนของนักลงทุน”

“Validus Group คือหนึ่งในผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุนให้แก่ธุรกิจ SMEs ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมายและพันธกิจเพื่อลดช่องว่างหรืออุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับธุรกิจ SMEs ซึ่งเราพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและการเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ SMEs และนักลงทุน ด้วยหลากหลายรางวัลด้าน FinTech ที่การันตีความสำเร็จจากการใช้แพลตฟอร์มที่เน้น AI และ Data Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเรตติ้งภายในของหุ้นกู้ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง เพื่อสนับสนุนการจัดหาเงินทุนที่เข้าถึงได้ง่ายให้ธุรกิจ SMEs ไทย และเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจและลดความเสี่ยงแก่นักลงทุน”

คุณธีรธันย์ วชิรทวีพัฒน์ Co-CEO บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน Quantum Wealthกล่าวว่า “ทาง Quantum Wealth มุ่งเน้นแนะนำหุ้นกู้ของบริษัทคู่ค้าที่อยู่ใน Supply Chain ของ SCG Ecosystem ที่มีใบแจ้งหนี้ (invoice) ของคู่ค้าที่ขายสินค้าหรือบริการให้แก่ SCGโดยตรงมาค้ำประกันการกู้ โดยมี credit term ระยะสั้น 1-4 เดือน ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนประมาณ 5-6% ต่อปี โดยนักลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนพร้อมดอกเบี้ย เมื่อ SCG ชำระหนี้ตาม invoice นั้นๆ ให้แก่ Siam Validus ซึ่งทาง Quantum Wealth ได้พิจารณาแล้วว่าความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่นักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนนั้นต่ำมาก เนื่องจากจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ SCG ไม่สามารถชำระหนี้ตาม invoice นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก”

คุณลิส CEO Quantum Wealth กล่าวเสริมว่า “ลูกค้าในปัจจุบันนิยมลงทุนในหุ้นกู้ระยะสั้นประเภท Invoice Financing ที่ออกและเสนอขายโดยธุรกิจ SMEs ที่เป็นคู่ค้าโดยตรงของ SCG แทนการพักเงินใน money market fund ซึ่งให้ผลตอบแทนต่ำกว่ามาก (0.5-1.2% ต่อปี) อีกทั้งระยะเวลาของหุ้นกู้ที่สั้น (1-4เดือน) ทำให้นักลงทุนสามารถบริหารสภาพคล่องระยะสั้นให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในปัจจุบันหลายเท่า”

การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างฐานลูกค้าและธุรกิจของทั้งสองบริษัท แม้ว่าปัจจัยการลงทุนทั้งในและต่างประเทศยังคงมีความผันผวนและอ่อนไหวสูง เรายังคงมีทางเลือกที่ดีให้กับนักลงทุนเสมอ เป็นการตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ของบริษัททั้งสองที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจและผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับบริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม เว็ลธ์ จำกัด (Quantum Wealth) ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเป็นที่ปรึกษาและดูแลพอร์ตการลงทุนให้แก่ผู้มีสินทรัพย์สูง (High Net Worth) โดยเฉพาะกองทุนรวม (Mutual Fund) และกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) และมีแนวทางการวิเคราะห์ Quantitative method และ Data Analytic เพื่อใช้ข้อมูลทางหลักสถิติในการสร้างพอร์ตการลงทุนที่ยั่งยืน

ปัจจุบัน บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม เว็ลธ์ จำกัด ยังจับมือกับ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด ในการร่วมกันสร้างกูรูพอรท , Quantum Global Opportunity (QGO) by Quantum Wealth โดยใช้กลยุทธ์การผสมผสานระหว่างการจัดพอร์ตเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวสำหรับลูกค้าผู้มีสินทรัพย์สูง (High Net Worth) ในแนวทาง Private Banking ควบคู่กับการ action อย่างรวดเร็ว เมื่อเห็นโอกาสการลงทุนและคุ้มค่าความเสี่ยงจากการใช้ Data และมุมมองของ Trader ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งนโยบายการลงทุนนี้ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี สูงถึง 6.22% ต่อปี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.Quantumwealth.co.th/contact  หรือติดต่อ 02-114-3642

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *