สดช.ควง NT ยกระดับคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC เปิด Marketplace รวมบริการแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันเพื่อภาครัฐ

สดช.เร่งเครื่องยกระดับคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC เปิดตัว 10 แอปฯนำร่อง Marketplace สนับสนุน ซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มให้กับหน่วยงานบนระบบคลาวด์กลางฯ มุ่งเป้าเพิ่มศักยภาพขับเคลื่อนงานดิจิทัลและบิ๊กดาต้าภาครัฐ

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) เปิดเผยว่า สดช.ในฐานะหน่วยงานกำกับนโยบายการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลภาครัฐ ได้มอบหมาย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ดำเนินการโครงการระบบคลาวด์กลางภาครัฐหรือ GDCC (Government Data Center and Cloud service) รวมถึงต่อยอดบริการดิจิทัลของโครงการ GDCC อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หลังจากประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายจากการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์คอมพิวติ้งที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงเพื่อจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลภาครัฐด้วยคอมพิวเตอร์เสมือนจำนวนรวมกว่า 20,000 VM โดยได้โอนย้ายระบบงานรัฐขึ้นบนคลาวด์แล้วกว่า 3,000 ระบบงาน ล่าสุดโครงการฯ GDCC ได้ให้ความสำคัญในการบริการระดับแพลตฟอร์ม โดยพัฒนาต่อยอดให้บริการ GDCC Marketplace เป็นศูนย์รวมบริการคลาวด์ในระดับแพลตฟอร์มให้กับหน่วยงานภาครัฐเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลที่คล่องตัวยิ่งขึ้น

“เทคโนโลยีดิจิทัลมีความสำคัญมากขึ้นในการทำงานขององค์กรภาครัฐที่มุ่งเน้นการบริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว โครงการ GDCC จึงพัฒนาบริการ Marketplace ให้ความสะดวกแก่หน่วยงานรัฐที่จะประยุกต์ใช้บริการด้านซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย สามารถพัฒนาระบบงานและบริการต่างๆ รวมถึงประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรของหน่วยงานรัฐทุกระดับให้สามารถเชื่อมโยงกับประชาชนมากขึ้น และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สอดคล้องตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ”

ปัจจุบัน GDCC ได้เปิดให้หน่วยงานภาครัฐสามารถขอใช้บริการ GDCC Marketplace โดยจะพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานเข้าใช้ตามลำดับหลักเกณฑ์ อาทิ เป็นการใช้งานที่สามารถนำประโยชน์ด้านดิจิทัลไปพัฒนาต่อยอดหรือสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ หรือเป็นการให้บริการสาธารณะ (Public service) แก่ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน หรือเป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานหรือการให้บริการภาครัฐ

สำหรับบริการ GDCC Marketplace ระยะแรกได้เปิดนำร่อง 10 บริการ โดยกลุ่มบริการเด่นที่มุ่งเน้นการเสริมประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐและเพิ่มพื้นที่รองรับการเก็บเอกสารภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น อาทิ OCR (Optical Character Recognition) บริการแปลงภาพตัวอักษรเป็นข้อความ ซึ่งช่วยลดขั้นตอนกระบวนการทำงานด้านเอกสารในการแปลงเอกสารดิจิทัลของภาครัฐ โดยข้อมูลตัวอักษรในเอกสารหรือหนังสือราชการที่เป็นรูปภาพเช่นไฟล์ JPG หรือไฟล์เอกสาร PDF จะถูกแปลงให้เป็นข้อความและจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบด้วยความถูกต้องแม่นยำปลอดภัย และเชื่อมต่อ API กับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ พร้อมทั้งบริการ GDCC Space อีกหนึ่งแอปพลิเคชันในช่วงนำร่องที่ตอบโจทย์การทำงานสำหรับองค์กรด้วยระบบ Chat, Online Conference, Screen Sharing, File Sharing และ Drive เก็บข้อมูล โดยใช้งานร่วมกันในองค์กรได้อย่างอิสระ มีความปลอดภัย และไฟล์ที่ส่งในแชทไม่มีหมดอายุ

นอกจากนี้บริการของ GDCC Marketplace ยังรวมถึงบริการกลุ่ม Big Data services ครบวงจรที่ให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บิ๊กดาต้าภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น บริการด้านฐานข้อมูลเปิดแบบสร้างอัตโนมัติ (Database as a Service) ช่วยให้หน่วยงานพัฒนาฐานข้อมูลได้สะดวกด้วยซอฟต์แวร์โปรแกรมในรูปแบบ SQL โดยไม่ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมเอง, บริการระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog Platform) สำหรับจัดแสดงรายการคำอธิบาย และจัดกลุ่มประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานต่างๆ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นและร้องขอข้อมูล รวมถึงบริการ Data Analytic Platform/Tools ที่เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

“สดช. มีความมั่นใจว่า GDCC Marketplace ได้รวมการพัฒนาบริการซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มที่ครบครัน เพื่อให้ภาครัฐสามารถใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มต่างๆ ในการพัฒนางานดิจิทัลขององค์กรอย่างครอบคลุม โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการทำงานของหน่วยภาครัฐที่เปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล” นายภุชพงค์ กล่าว

ดร.ยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ผู้ดำเนินงานโครงการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC กล่าวว่า NT สนับสนุนการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรคลาวด์กลาง GDCC โดยหน่วยงานภาครัฐที่สนใจใช้บริการซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มจาก GDCC Marketplace เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำดิจิทัลทรานฟอร์มภาครัฐโดยลดต้นทุนและสะดวกยิ่งขึ้นสามารถสมัครเข้าใช้บริการที่ระบบ GDCC Smart Request Service https://gdcc.onde.go.th/ ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *