NT ชูศักยภาพความพร้อมเดินหน้า จัดระเบียบสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินทั่วประเทศ  

NT ชูศักยภาพความพร้อมท่อร้อยสายใต้ดินครอบคลุมทั่วประเทศระยะทางรวม 4,450กิโลเมตร พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เดินหน้าโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารแบบใช้โครงข่ายปลายทางร่วมกัน ลดจำนวนการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ลดการลงทุนซ้ำซ้อน อวดโฉมถนนไร้สาย “พัทยาเหนือจ.ชลบุรี” ปรับภูมิทัศน์เมือง ให้สวยงามเพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยของโครงข่ายสื่อสาร

นายพงศกร  เหราบัตย์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายขายและปฎิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกตอนล่าง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ในฐานะที่เป็น Neutral Operator และNeutral Last Mile Provider ของประเทศ มีศักยภาพความพร้อมที่สนับสนุนโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารลง
ท่อร้อยสายใต้ดิน โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จหลายโครงการ ด้วยความพร้อมของท่อร้อยสายใต้ดินครอบคลุมทั่วประเทศระยะทางรวม 4,450 กิโลเมตร แบ่งเป็น นครหลวง3,600 กิโลเมตร ภูมิภาค 
850 กิโลเมตร และพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน
ทั่วประเทศ รวมถึงการจัดระเบียบสายสื่อสารแบบการใช้โครงข่ายปลายทางร่วมกัน เพื่อลดจำนวนการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ลดการลงทุนซ้ำซ้อน โดยผู้ประกอบการโทรคมนาคมลงทุนในโครงข่ายโทรคมนาคมหลัก (Core) และ NT เป็นผู้ลงทุนในส่วนโครงข่ายโทรคมนาคมปลายทาง (Last Mile) ทั้งแบบแขวนในอากาศและแบบที่อยู่ใต้ดิน ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการในรูปแบบแขวนบนอากาศบริเวณพื้นที่ถนนนาคนิวาส กรุงเทพมหานคร ส่วนแบบ Single Last Mile ที่อยู่ใต้ดินได้มีการดำเนินการในหลายพื้นที่ เช่น ถนนพัทยาเหนือ(จ.ชลบุรี) ถนนอุดรดุษฎีและถนนโพธิ์ศรี (เทศบาลเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี)  ถนนข้าวสาร 
(จ.กรุงเทพมหานคร) และมีแผนการดำเนินการอีกหลายพื้นที่  

ในปี 2565 NT มีท่อร้อยสายที่ครอบคลุมพื้นที่ ในโครงการสำคัญต่างๆ  ทั้งหมด 7 โครงการ 
รวมระยะทางทั้งสิ้น
 449.19 กิโลเมตร ได้แก่ 1. โครงการปรับภูมิทัศน์เกาะรัตนโกสินทร์  2. โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 12 เส้นทางในเขต กทม.3. โครงการมหานครแห่งอาเซียน  4. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า 
4 เมืองใหญ่  5. โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  6. โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์เมืองสำคัญและเมืองท่องเที่ยว  7. โครงการตามข้อตกลงความร่วมมือกับกองทัพเรือ  

สำหรับแผนงานในปี 2566 มีแผนการดำเนินการนำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดิน จำนวน 6 เส้นทาง รวมระยะทางทั้งหมด 57.609 กิโลเมตร ได้แก่  

  1. โครงการความร่วมมือปรับปรุงท่อร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคมและระบบสายนำสัญญาณใยแก้ว กับกองทัพเรือ ระยะทาง 15.745 กิโลเมตร  
  2. โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ถนนมีชัยช่วงตั้งแต่แยกดอนแดง ถึงตลาดวัดธาตุจังหวัดหนองคาย ระยะทาง 6.03 กิโลเมตร
  3. โครงการก่อสร้างถนนรามคำแหง ช่วงที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง จากคลองบ้านม้า
    ถึงคลองบางชัน ระยะทาง 20.503 กิโลเมตร
  • โครงการก่อสร้างถนนสุทธิสารวินิจฉัย (อินทามระ) บริเวณถนนพหลโยธิน ถึงถนนวิภาวดีรังสิต ระยะทาง 1.39 กิโลเมตร
  • โครงการก่อสร้างถนนเยาวราช บริเวณวงเวียนโอเดียน ถึงคลองโอ่งอ่าง ระยะทาง1.44 กิโลเมตร
  • โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 11.73กิโลเมตร 

โดยแผนดำเนินการตามโครงการสำคัญ แบ่งเป็นนครหลวงและภูมิภาค รวมระยะทาง 399.7 กิโลเมตร           – พื้นที่นครหลวง รวมระยะทาง 188.50 กิโลเมตร ได้แก่ โครงการปรับปรุงทางเท้าร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 เส้นทาง โดยมีเส้นทางเร่งด่วน 2 เส้นทาง คือถนนเยาวราชช่วงจากวงเวียน
โอเดียนถึงคลองโอ่งอ่างและถนนสุทธิสารวินิจฉัย (อินทามระ) ช่วงถนนพหลโยธินถึงถนนวิภาวดีรังสิต โครงการเคเบิลลงดินโดยไม่มีสภาพบังคับ จำนวน 12 เส้นทาง ระยะทาง 48.70 กิโลเมตร  โครงการมหานครอาเซียน จำนวน 39 เส้นทาง ระยะทาง 127.30 กิโลเมตร  โครงการรักษ์คูเมืองเดิม จำนวน 3 เส้นทาง ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร และโครงการปรับภูมิทัศน์คูน้ำวิภาวดีรังสิต จำนวน 3 เส้นทาง ระยะทาง 11 กิโลเมตร

         – พื้นที่ภูมิภาค รวมระยะทาง 211.2 กิโลเมตร ได้แก่โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 74 จังหวัด จำนวน 76 เส้นทาง ระยะทาง 80.10 กิโลเมตร โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะทาง 40.00 กิโลเมตร โครงการตามข้อตกลงความร่วมมือกับกองทัพเรือ จำนวน 
6 เส้นทาง ระยะทาง 22.60 กิโลเมตร และโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า 4 เมืองใหญ่ เป็นการนำสายสื่อสาร
ลงใต้ดินตามโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะทางรวมจำนวน 68 เส้นทาง 68.50 กิโลเมตร ได้แก่ นครราชสีมา หาดใหญ่ (ถ.ธรรมนูญวิถี) เชียงใหม่ และ พัทยา (พัทยาเหนือ)

นายขจรพัฒน์  วรรณศิริ โทรคมนาคมเมืองพัทยา  กล่าวว่า ปัจจุบันการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านโทรคมนาคมและดิจิทัล ประเภท ท่อ เสา สายโทรคมนาคม ขณะนี้ได้ดำเนินโครงการปรับสภาพภูมิทัศน์เมืองสำคัญและเมืองท่องเที่ยว โดย NT ได้ก่อสร้างท่อร้อยสายและได้มีการนำสายสื่อสารลงดินเรียบร้อยแล้วหลายจังหวัด และจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วในบางเส้นทาง  

สำหรับพื้นที่พัทยา จ.ชลบุรี เป็นหนึ่งในโครงการมีจำนวนพื้นที่ที่ได้นำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน 
ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 7 เส้นทาง รวมระยะทาง 16.3 กิโลเมตร ได้แก่ 1.ถนนพัทยาเหนือ ระยะทาง 
2 กิโลเมตร 2.ถนนสุขุมวิทระยะทาง 1.80 กิโลเมตร 3.ถนนพัทยากลาง ระยะทาง 2.20กิโลเมตร 
4.ถนนพัทยาสาย 1 ระยะทาง1.80 กิโลเมตร 5.ถนนพัทยาสาย 2 ระยะทาง 1.70 กิโลเมตร6.ถนนพัทยา
สาย 3 ระยะทาง 4.10  กิโลเมตร 7. ถนนพัทยาใต้ ระยะทาง 2.70 กิโลเมตร และมีเส้นทางเพิ่มเติมของ กฟภ. เส้นทางพัทยาสาย 3  เส้นทาง พัทยา เหนือ – พัทยากลาง ระยะทาง 3.31กิโลเมตร ที่อยู่ระหว่างลงนาม
ในสัญญา คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2566 

พร้อมกันนี้ NT ได้บูรณาการการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเพื่อลดจำนวนการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า รวมทั้งปรับปรุงระบบสายสื่อสารของผู้ประกอบกิจการให้มีสายสื่อสาร
ปลายทางร่วมกันแบบ Single Last Mile โดยใช้โครงข่ายปลายทางร่วมกัน พร้อมเปิดให้บริการแล้วในบริเวณเส้นทางถนนพัทยาเหนือ ระยะทาง 2 กิโลเมตร  โดยทาง NT จะเป็นผู้ติดตั้งและบำรุงรักษาสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต  

ศักยภาพความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานท่อร้อยสายใต้ดินของ NT ที่ครอบคลุมทั่วประเทศจะเป็นกำลังหลักในการช่วยจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง และช่วยปรับสภาพภูมิทัศน์บ้านเมืองให้มีสภาพเรียบร้อยสวยงามแล้ว ยังช่วยลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน และสามารถใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน หรือ Infrastructure Sharing ทั้ง Telecom Infrastructure และ Digital Infrastructure  
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *