TPBI ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566

นางสาวชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566 จาก ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา ในพิธีประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 “ธุรกิจยั่งยืน สืบสานจรรยาบรรณจากรุ่นสู่รุ่น 90 ปี หอการค้าไทย” ณ ห้อง UTCC EVENTS LAB มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ดังนั้นคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมหอการค้าไทยจึงได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นเพื่อเชิดชูจริยธรรมที่โดดเด่นในภาคเอกชนโดยใช้เกณฑ์การพิจารณา 10 หัวข้อ ได้แก่ การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและคู่ค้า การรักษาความสุจริต กิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม กิจกรรมช่วยเหลือสังคม การส่งเสริมการบำบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เสรีภาพของบุคคล การลดความเสี่ยงของกิจการ และการมุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร

ทีพีบีไอ ดำเนินธุรกิจบนหลักคิด “Think Circular, Think Sustainable” มุ่งเน้นการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนบนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน บริหารการเติบโตด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเห็นได้ชัดจากการมุ่งวิจัยพัฒนาการนำพลาสติกรีไซเคิลมาประยุกต์ใช้ในผลิตสินค้าต่าง ๆ มากมาย อีกทั้ง ก่อตั้งโครงการวน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และรณรงค์ให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตทำการคัดแยกขยะพลาสติก และนำพลาสติกยืดที่ใช้งานแล้วส่งกลับมาที่โครงการฯ เพื่อนำไปรีไซเคิลให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง นอกจากนี้ ทีพีบีไอ ยังให้ความสำคัญกับการจัดทำมาตรฐานรีไซเคิลต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและผู้ใช้งาน อาทิ มาตรฐานการรับรองแห่งชาติ (มตช.9 – 2565) และมาตรฐาน Global Recycled Standard (GRS) เป็นต้น

ทีพีบีไอ คือ หนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจรของไทย ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าชั้นนำทั่วโลกมากว่า 40 ปี ปัจจุบัน บริษัทฯ มีฐานการผลิตในประเทศไทย (จังหวัดนครปฐมและระยอง) ประเทศเมียนมาร์ และสหราชอาณาจักร รู้จักทีพีบีไอมากขึ้นที่ www.tpbigroup.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *