สทป. จับมือ เอ็นที ยกระดับอุตสาหกรรมและบริการอากาศยานไร้คนขับของประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จับมือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) NT นำเทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับอุตสาหกรรมและบริการอากาศยานไร้คนขับของประเทศ

พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และพันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจการบูรณาการนวัตกรรมการบริการดิจิทัลเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและบริการอากาศยานไร้คนขับด้านความมั่นคงแบบองค์รวม ณ ห้องประชุม DOC อาคาร 1 ชั้น 7 NT สำนักงานแจ้งวัฒนะ

ความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “Defencing our people & Securing our future: ปกป้องคนของเรา เพื่ออนาคตของเรา” ตามเจตนารมณ์ที่ต้องการร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs: Sustainable Development Goals) ด้วยการนำบริการดิจิทัล (Digital Services) รวมถึงนวัตกรรมโครงข่ายโทรคมนาคมมาขับเคลื่อนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและบริการระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAS: Unmanned Aircraft Systems) ให้มีมาตรฐานและข้อบังคับระดับสากลตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงแบบองค์รวม โดยจะร่วมส่งเสริมการดำเนินงานระหว่างกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุมในทุกมิติ และนำไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ตามทิศทางและเป้าหมายที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) NT จะเดินหน้าศึกษา พัฒนาการใช้บริการดิจิทัล เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการอากาศยานไร้คนขับแบบองค์รวมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะร่วมกันวางแผนเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการห้วงอากาศและภาคพื้น (UTM: Unmanned Aircraft System Traffic Management) นวัตกรรมด้านการผลิตชิ้นส่วน (Manufacturing) นวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน (SW and Application Development) รวมถึงกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *