NT ส่งเสริมและใส่ใจ “เด็กยุคดิจิทัล” เปิดใจสู่ “เทคโนโลยีสมัยใหม่” จัดแข่งขัน Robot Battle 2023 (สนามพิเศษ)NT ส่งเสริมและใส่ใจ “เด็กยุคดิจิทัล” 

การพัฒนาด้านเทคโนโลยี มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีความตื่นตัว และก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ภาครัฐและเอกชน ต้องให้ความใส่ใจและส่งเสริม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรต่าง ๆ ได้มีความตื่นตัว โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในกลุ่มเด็กยุคดิจิทัล ที่จะเติบโตและมีบทบาทสำคัญต่อการผลักดันให้เกิดความเจริญในทุกด้าน ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดกิจกรรม “แข่งขัน Robot Battle 2023” (สนามพิเศษ)

Read more