ไลอ้อน รับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี”จากวุฒิสภา

นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ไลอ้อน ได้รับ โล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้เกียรติมอบโล่เกียรติยศ ซึ่งรางวัลดังกล่าว จากคณะอนุกรรมมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม

Read more