ศุภนิมิตฯ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ กศน.

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย องค์กรคริสเตียนเพื่อการพัฒนาและสาธารณกุศล โดย ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ กศน. สาขาหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนดีเด่นระดับประเทศ จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2565” (Transforming Literacy Learning Space การพลิกโฉมพื้นที่การเรียนรู้เพื่อการรู้หนังสือ) ที่จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับ UNESCO เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนต์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า “รางวัลที่ศุภนิมิตฯ ได้รับในครั้งนี้ ผมในฐานะตัวแทนผู้บริหารและพนักงานศุภนิมิตฯ รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า Partner หรือหุ้นส่วนในการดำเนินงาน ได้ให้ความยอมรับและไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน ซึ่งการที่ศุภนิมิตฯ มุ่งเน้นที่เด็กในความอุปการะและการที่ กศน. มุ่งเน้นกับเด็กนอกระบบ คือการที่เรามีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน จึงทำให้เกิดภาคของความร่วมมือที่แข็งแกร่ง ในการที่จะช่วยเหลือให้เด็กเข้ามาสู่ระบบการศึกษาจนจบการศึกษา ที่ผ่านมาในการทำงานร่วมกับ กศน.อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นการที่เราเข้าไปสนับสนุนในการสร้างสื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อท้องถิ่นและเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตร ซึ่งถือเป็นโมเดลหรือต้นแบบที่สำคัญ สามารถนำไปขยายผลยังพื้นที่อื่นต่อไปได้ นี่จึงเป็นสิ่งที่คิดว่าเราได้ประโยชน์ร่วมกันจากการทำงานนี้”  

“ขอขอบคุณทีมงาน กศน. อ่าวลึก ทีมงานที่เข้มแข็งตั้งใจทำงาน ที่ให้โอกาสศุภนิมิตฯ ในการเข้าไปช่วยและเข้าไปเสริมหรือมีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นการทำงานร่วมกันอย่างพี่น้องฉันมิตร จนเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในส่วนของความสำเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกันกับเด็กและเยาวชน ถือเป็นผลสำเร็จที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ” ดร.สราวุธ กล่าว

เป็นระยะเวลากว่า 14 ปี ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินงานในพื้นที่อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนิน       พันธกิจให้ความช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนเปราะบางยากไร้ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการทำงานผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่มาโดยตลอด เพื่อเสริมกำลังในการส่งต่อความช่วยเหลือตามพันธกิจหลักขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา เพราะเชื่อว่า การศึกษาคือรากฐานที่แข็งแกร่งและยั่งยืนของเยาวชน รวมทั้งความร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออ่าวลึก ในส่วนของ กศน. ตำบลแหลมสัก ในการพัฒนาโอกาสด้านการศึกษา การเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษา สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพเยาวชน รวมถึงการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน ในพื้นที่อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 

นายวิโรจน์ อ้นชู หัวหน้า กศน.ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ กล่าวถึงการทำงานร่วมกับ    มูลนิธิศุภนิมิตฯ ว่า “ที่ผ่านมา กศน. ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐมาโดยตลอด การได้มีโอกาสทำงานร่วมกับศุภนิมิตฯ ถือเป็นมิติใหม่ในการทำงานร่วมกับองค์กรภาคเอกชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นการทำงานร่วมกันที่ช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ขาดซึ่งกันและกัน” 

“ที่ผ่านมา ศุภนิมิตฯ ได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของ กศน. มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งองค์ความรู้ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ซึ่งเด็กๆและเยาวชนก็ได้สะท้อนถึงมูลนิธิศุภนิมิตฯ ว่าเป็นเหมือนผู้ใหญ่ใจดี ที่นำพาความหวังและความสุขมาให้กับพวกเขาเสมอ ต้องขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นกับเด็กและชุมชนอ่าวลึก” นายวิโรจน์ กล่าว

จากการผสานความร่วมมือ ทำงานด้านเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ในปีงบประมาณ 2564 กศน.ตำบลแหลมสัก จึงได้นำเสนอมูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้าประกวดผลการดำเนินงานในระดับจังหวัดกระบี่ โดยศุภนิมิตฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศในจังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับกลุ่มอันดามัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับภาตใต้ และได้รับรางวัลดีเด่นในระดับประเทศ ถูกประเมินคัดเลือกจากสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 ให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน ในส่วนขององค์กรภาคเอกชนดีเด่น จนเป็นที่มาของความภาคภูมิใจในรางวัลเกียรติคุณ กศน. สาขาหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนดีเด่นในระดับประเทศดังกล่าว

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.worldvision.or.th/

หรือ https://www.facebook.com/worldvisionthailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *