มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และมูลนิธิซิตี้ พัฒนาศักยภาพ นักเรียนในสังกัดอาชีวศึกษา 

มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และมูลนิธิชิตี้ จัดกิจกรรม Yes For Youth Day : Competition & Career Day ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ (Youth Employability Skills and Pathways) ให้กับนักเรียนที่ใกล้จบการศึกษา นักเรียนที่ขาดโอกาส และผู้พิการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการศึกษา รวมถึงการแข่งขันในตลาดแรงงาน ให้มีความมั่นใจและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางสังคม

Read more