รางวัล “บุคคลตัวอย่าง ภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต แห่งปี 2022”

นางนพเกล้า กิจปานนท์ รับโล่รางวัลในพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022” ในฐานะ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต แห่งปี 2022” โดยมี ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี เป็นผู้แทน มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มอบให้ เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องให้เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

Read more